FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

Uydu Tabanlı Yaklaşma İniş Sistemleri Yapılabilirlik Etüdü

SSM ile Aralık 2013’te imzalanan sözleşme ile başlayan Uydu Tabanlı Yaklaşma İniş Sistemi (UTYİS) Yapılabilirlik Etüdü temel olarak; TSK ve Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu, gece ve kötü hava şartları da dâhil olmak üzere, günümüzün ve geleceğin harekât ortamında TSK’nın ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak ve uçakların emniyetle meydanlara yaklaşmalarını ve inişlerini sağlayacak Uydu Tabanlı Yaklaşma İniş Sistemleri’nin mümkün olan en üst düzeyde yurt içi imkânlarla geliştirme olanağının belirlenmesini hedef almaktadır.

Bu amaçla, sistemin kullanım konseptinin belirlenmesi, NATO ve dünyada yapılmış olan çalışmalar incelenerek taslak mimari önerilerinin sunulması, bu konuda geliştirilecek olan yer ve hava sistemlerinin sertifikasyon süreçlerinin tanımlanması ve yurt içi imkânlar ile yurt dışı pazar analizlerinin belirlenmesine yönelik olarak danışman akademisyenlerin de katılımıyla yapılabilirlik etüdü çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Milli Taktik Data Link Fizibilitesi

2012 yılı içerisinde SSM ile imzalanan Milli Taktik Data Link (MTDL) Fizibilite Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ile MTDL sistemine ilişkin olarak kullanıcı ihtiyaçları ortaya konulmuş ve sistemin kritik isterleri beklenen detay seviyesinde oluşturulmuştur.

Proje ile, Milli Taktik Data Link Sisteminin geliştirilmesi gereklilikleri ve ülkemize sağlayacağı kazanımlar ortaya konulmuştur. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda Link 16 ve Link 22 sistemleri gibi güncel, teknolojik ve operasyonel kullanım açısından olgun mevcut teknolojiler ve uluslararası teknik eğilimler göz önünde tutulmuş ve çalışmalara baz teşkil etmiştir. Söz edilen sistemlerin kullanmakta olduğu teknolojiler incelenmiş ve önemli görülen güçlü yönler için MTDL sistemine de girdiler sağlanmıştır. Yapılan literatür taraması, analizler ve simülasyonlar vasıtasıyla Kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak olası MTDL sistemi üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Uydu Fırlatma Merkezi Kurulumu Yapılabilirlik Etüdü

Ekim 2012 tarihinde başlayan ve Türkiye’de bir Uydu Fırlatma Merkezi Kurulumuna yönelik olarak gerçekleştirilen yapılabilirlik etüdü çalışmasında, Türkiye’nin kesintisiz uzaya çıkmasını sağlayacak bir sistemin temel teknik özellikleri belirlenmiş, böyle bir sistemin Türkiye’ye kazandırılmasına ilişkin mevcut altyapı da değerlendirilerek tedarik modelleri, maliyet ve takvim hususları irdelenmiştir. 

Uydu Uzay Alt Birim ve Teknolojileri Yol Haritası

Temmuz 2012 tarihinde SSM ile imzalanan sözleşme kapsamında, kısa, orta ve uzun vadede milli uydu ve uzay sanayi tarafından hedeflenmesinde fayda olacağı değerlendirilen alt birim ve teknolojiler ile uzay şartlarında kullanılabilir düzeyde tarihçe birikimine sahip ürünlerin geliştirilmesinde izlenmesi gereken yöntemler ortaya konmuştur. Ülkemizin uydu ve uzay teknolojileri konusunda sahip olduğu imkan ve kabiliyetler, mevcut iş gücü ve uzmanlık dağılımları belirlenmiştir.

Çalışma kapsamında ülkemizin kısa ve orta vadede tedarik etmeyi planladığı uydu sistemlerine yönelik kestirimler ve dünyada yaşanan gelişmelerden yola çıkarak detaylı bir uydu teknolojileri kırılımı ortaya konmuş ve sistematik bir yaklaşımla ülkemiz açısından önem teşkil ettiği değerlendirilen öncelikli teknoloji alanları belirlenerek bu alanlarda faaliyet gösteren firma, araştırma merkezleri ve üniversiteler tarafından hazırlanan 130’un üzerinde proje önerisi tarihçe kazanım planı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu kapsamda yakın ve orta vadede hayata geçirilmesi beklenen projelerin teknik, mali ve işgücü ihtiyaçları bakımından kestirimleri yapılmış, önerilerde bulunulmuştur.

Yazılım Geliştirme Teknolojileri Mükemmelleştirme Fizibilitesi

SSM ile Aralık 2013’te imzalanan sözleşme ile başlayan Yazılım Geliştirme Teknolojileri Mükemmelleştirme (YGTM) Fizibilitesi ile savunma sanayiinde seçilen firmaların (Havelsan, Aselsan, Roketsan ve TUSAŞ) yazılım konusunda gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Bu kapsamda, söz konusu firmalar, yazılım geliştirme teknolojileri ve uygulamaları yönünden incelenerek ihtiyaçlar belirlenmiş, söz konusu ihtiyaçlara yönelik araştırma konuları tespit edilmiş, bu sonuçlardan hareketle sektöre yönelik değerlendirmeler yapılmış ve en nihayet bir mükemmelleştirme modeli oluşturulmuştur.

Firmalar tarafından kazanılması düşünülen yazılım teknolojilerine yönelik yetkinliklerin sürdürülebilir ve geliştirilebilir kılınması amacıyla YGTM Modeli, proje bilimsel danışman heyetinin katkılarıyla oluşturulmuştur. 

Havacılık Teknolojileri Test ve Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite Projesi

  • Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve TÜBİTAK MAM ile imzalanan Havacılık Teknolojileri Test ve Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite Etüdü Projesi kapsamında STM tarafından danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır. 
  • Proje kapsamında, ülkemiz havacılık sanayiinin mevcut altyapı kabiliyet ve kapasitelerinin artırılması, uluslararası alanda rekabet edebilecek nitelik ve kalitede ürünler geliştirilmesi, mevcut ürünlerinin standartlarının yükseltilmesi için sektörün ihtiyaç duyduğu test ve laboratuvar benzeri altyapıları kapsayan, test merkezi ve altyapılarının oluşturulmasına yönelik olarak fizibilite çalışmaları yürütülmektedir.